Menu Zamknij

Informacja o prywatności

Przeczytałam/em i zrozumiałam/em poniższą Informację o Prywatności zawierającą informację na temat przetwarzania moich danych osobowych, będącą częścią mojej zgody udzielanej w związku z zapisem na newsletter.

Moje dane osobowe w zakresie podanym w formularzu zapisu na newsletter mogą być przetwarzane w następujących celach:

 • cel marketingowy – obejmujący analizowanie moich preferencji, aktywności i zainteresowań w celu dopasowania i umożliwienia otrzymywania przeze mnie potencjalnie interesujących mnie treści i ofert (profilowanie, tworzenie mojego profilu) oraz zarządzanie przez Sitaniec Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu potencjalnymi możliwościami sprzedażowymi i realizację związanych z tym procedur wewnętrznych,
 • prowadzenie marketingu bezpośredniego – obejmujące przekazywanie mi treści marketingowych (w tym newsletterów i ofert) zgodnych z moimi preferencjami oraz zarządzanie nimi w tym zakresie,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka pod firmą Sitaniec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu (22-400) przy ul. Kilińskiego 86, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000596664, NIP 9223052323, REGON 363508007, adres e-mail: rodo@sitaniectech.pl (dalej zwana „Administratorem”).
 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
  1. świadczenia przez Administratora usługi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. – o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), polegającej na przesyłaniu newslettera przez Administratora – na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  2. prowadzenia marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  3. prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych – na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  4. przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. – o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) – na podstawie odrębnie udzielonej zgody,
  5. używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.) – na podstawie udzielonej zgody.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (co nastąpi także w wyniku rozwiązania umowy na świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu newslettera) – w przypadkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie odrębnej zgody na przesyłanie newslettera, prowadzenia działań marketingowych lub na podstawie wymienionej w art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przesyłania newslettera. Niepodanie danych osobowych będzie skutkować niemożnością otrzymania newslettera od Administratora.
 6. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 7. W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych przysługuje Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania;
  2. prawa do ograniczenia przetwarzania danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO (“prawo do bycia zapomnianym”);
  3. prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO;
  4. prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem z prawa do wycofania zgody;
  5. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO;
  6. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec ich profilowania w celach marketingowych, w zakresie, w jakim przetwarzanie danych tej osoby jest związane z takim marketingiem bezpośrednim;
  7. prawo do przenoszenia danych oraz otrzymania ich kopii.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez SITANIEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu Pani/Pana Danych Osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Następujące kategorie odbiorców mogą uzyskać dostęp do moich danych osobowych: upoważnieni pracownicy i przedstawiciele Administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe, jak również podmioty wchodzące w skład Grupy Sitaniec tj. Tomasz Szewczyk Sitaniec Technology z siedzibą w Zamościu i S-Machines Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu. Lista podmiotów dostępna na stronie https://sitaniectech.pl/

Moje dane mogą zostać ujawnione także właściwym organom, o ile będą one upoważnione zgodnie z obowiązującym prawem.

Zabezpieczenie danych: Rozumiem, że administratorzy oraz podmioty przetwarzające dane zobowiązują się zapewnić odpowiednie środki ochrony moich danych, odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku, gdy przetwarzanie obejmowało będzie przesyłanie danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.

Mam świadomość, że moje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych Grupy Sitaniec.

[rs_google_map address=”Sitaniec Technology, Jana Kilińskiego 86 22-400 Zamość, Polska” show_text=”no” zoom=”15″ marker=”31″]
[rs_section_title align=”center” title=”Kontakt”]
[rs_contact_details icon=”fa fa-phone” title=”Tel/Fax:”]+48 84 638 43 28
+48 84 638 43 13[/rs_contact_details]
[rs_contact_details icon=”fa fa-map-marker” title=”Adres”]Jana Kilińskiego 86
22-400 Zamość[/rs_contact_details]
[rs_contact_details icon=”fa fa-envelope-o” title=”E-Mail”]firma@sitaniec.pl[/rs_contact_details]
[rs_contact_form form_id=”4″ notification=”Wszystkie pola są wymagane”]