Menu Zamknij

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE UMÓW SPRZEDAŻY ORAZ UMÓW O DZIEŁO SITANIEC COMMERCE

 

ART. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej “OWH“) ustalone zostały w oparciu o art. 384 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2014 r. poz. 121) – dalej “k.c.

§ 2. OWH mają zastosowanie do umów sprzedaży i umów o dzieło zawieranych przez SITANIEC COMMERCE z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu przy ul. Kilińskiego 86, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000596664, REGON: 363508007, NIP: 922-305-23-23 zwanym dalej “Sprzedającym“, z osobami fizycznymi będącymi przedsiębiorcami, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi, które nie posiadają osobowości prawnej, w zakresie prowadzonej przez nie działalności gospodarczej zwanymi dalej „Kupującym”, a łącznie zwanymi “Stronami“.

§ 3. Niniejsze OWH regulują wszystkie umowy sprzedaży oraz umowy o dzieło, a także wszelkie czynności prawne i dokumenty, które mają związek z zawarciem, wykonaniem i wygaśnięciem tych umów, stanowiąc ich integralną część oraz obowiązują przez cały okres trwania współpracy handlowej, przy czym w przypadku, gdy Strony swoje prawa i obowiązki uzgodniły w formie odrębnej, pisemnej umowy, w pierwszej kolejności zastosowanie znajdują postanowienia pisemnej umowy, a postanowienia OWH mają wówczas zastosowanie w zakresie nieuregulowanym w umowie. Odmienne uregulowania lub uzupełnienia OWH wymagają dla swej ważności formy pisemnej oraz – w razie braku odmiennego zastrzeżenia – odnoszą się wyłącznie do danej transakcji.

§ 4. Kupujący otrzyma niniejsze OWH najpóźniej przy zawarciu umowy sprzedaży lub umowy o dzieło. OWH są dostępne na witrynie internetowej www.sklep.sitaniec.pl i na życzenie Kupującego mogą być mu przesłane na jego adres w formie elektronicznej lub papierowej.

§ 5. W razie braku odrębnych pisemnych ustaleń, przyjęcie OWH przez Kupującego w ramach pierwszej umowy ze Sprzedającym, uważa się za ich akceptację dla kolejnych umów sprzedaży oraz umów o dzieło oraz wszelkich związanych z nimi zdarzeń, czynności oraz dokumentów pod warunkiem pozostawania przez strony w stałych kontaktach handlowych.

§ 6. Z chwilą złożenia zamówienia, a w przypadku jego braku, najpóźniej z chwilą odbioru towaru, postanowienia OWH obowiązują jako przyjęte bez zastrzeżeń. Jednocześnie wyklucza się możliwość kontroferty Kupującego ze wskazaniem na jego warunki handlowe (wyłącznie ogólnych warunków handlowych drugiej strony).

§ 7. Użyte w niniejszych OWH słowo „dostawa” oznacza wydanie rzeczy w rozumieniu art. 535 § 1 k.c.. Słowo „Sprzedający” może natomiast oznaczać również “Przyjmującego zamówienie” zaś „Kupujący” może także oznaczać “Zamawiającego” w rozumieniu art. 627 k.c. Z kolei użyte w OWH określenie “towar” może dotyczyć zarówno przedmiotu umowy sprzedaży, jak i umowy o dzieło.

§ 8. Postanowienia OWH w żaden sposób nie wyłączają lub nie ograniczają uprawnień i roszczeń Sprzedającego wobec Kupującego, które wynikają z przepisów prawa bezwzględnie obowiązującego.

§ 9. Sprzedający zaznacza, że w przypadku produktów elektronicznych nie można wykluczyć pojawienia się nieprawidłowości w przetwarzaniu danych wprowadzanych przez Kupującego oraz że Sprzedający nie jest w stanie zweryfikować poprawności wprowadzanych danych. Z tego względu poprawność wszystkich danych wprowadzanych przez Kupującego oraz poprawność wyliczeń winna być przez niego weryfikowana.

§ 10. Kupujący zobowiązany jest do weryfikacji przydatności zamawianego towaru dla zamierzonego przez siebie zastosowania.

§ 11. Znak słowno-graficzny „SITANIEC” jest zastrzeżonym znakiem towarowym Sprzedającego, a Kupujący upoważniony jest do używania tego znaku w sposób zgodny z prawem. W szczególności Kupujący nie jest uprawniony do modyfikowania, usuwania i zasłaniania tego znaku umieszczonego na towarze zakupionym od Sprzedającego, a w szczególności zastępowania go znakami towarowymi, emblematami, etykietami Kupującego lub osób trzecich oraz innymi oznaczeniami wskazującymi jakikolwiek związek Kupującego lub osób trzecich z towarem. W przypadku naruszenia przez Kupującego powyższego zakazu, Sprzedający może żądać od niego odszkodowania w wysokości równej 100% ceny netto towaru, co do którego naruszono zakaz, za każdy przypadek naruszenia. Nie wyłącza to możliwości dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.

§ 12. OWH nie reguluje spraw związanych z udzielaniem przez Sprzedającego licencji na produkty, których jest właścicielem, ani też żadnych spraw związanych z przenoszeniem autorskich praw majątkowych do takich produktów lub programów czy też praw z nimi związanych.

§ 13. Szczegółowe przeznaczenie, opis funkcjonalności i sposób użytkowania towaru zawiera stosowna informacja dołączona do zakupionego towaru lub dostępna na stronie internetowej Sitaniec COMMERCE adresie www.sklep.sitaniec.pl.

 

ART. 2. ZAWARCIE UMOWY

§ 1. Wszelkie informacje handlowe o charakterze reklamowym oraz marketingowym niezależnie od ich formy nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zaś przedstawione przez Sprzedającego wzorce oraz próbki towarów mają wyłącznie charakter materiałów poglądowych i wystawowych.

§ 2. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez podpisanie przez obie strony tekstu umowy lub wymianę zgodnych oświadczeń woli w formie elektronicznej.

§ 3. Podstawą zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o dzieło jest zamówienie Kupującego złożone Sprzedającemu. Strony dopuszczają możliwość złożenia zamówienia przez Kupującego za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. Transakcje i umowy zawarte w formie elektronicznej stają się zobowiązujące dla Sprzedającego dopiero z chwilą potwierdzenia przez niego przyjęcia zamówienia na podstawie przesłanego do Kupującego oświadczenia lub poprzez realizację umowy, przy czym w tym ostatnim przypadku potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest zastąpione wystawioną przez Sprzedającego fakturą VAT, przesłaną następnie Kupującemu. Brak potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego jest jednoznaczny z tym, że umowa nie została zawarta. Strony wyłączają wszelkie prawem przewidziane możliwości milczącego (dorozumianego) zawarcia umowy.

§ 4. Umowa zawarta poprzez podpisanie przez obie strony tekstu umowy obowiązuje od dnia jej podpisania. Umowa zawarta w formie elektronicznej obowiązuje od dnia przesłania Kupującemu przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

§ 5. Kupujący bez zgody Sprzedającego nie może anulować lub zmienić prawidłowo potwierdzonego zamówienia.

§ 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki błędów popełnionych w treści zamówienia złożonego przez Kupującego.

§ 7. Kupujący nie może dokonać bez pisemnej zgody Sprzedającego cesji praw wynikających z zawartej umowy sprzedaży towarów lub umowy o dzieło na rzecz osób trzecich.

§ 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany, względnie do uzupełnienia zamówienia, jeśli na skutek braku odpowiedniego asortymentu pod względem ilościowym lub też gatunkowym nie może go zrealizować. W takiej sytuacji zamówienie jest wiążące dla obydwu Stron, w chwili otrzymania przez Sprzedającego od Kupującego pisemnego potwierdzenia przyjęcia zmodyfikowanego zamówienia.

§ 9. Wszelkie informacje techniczne dotyczące towarów, rysunki, zdjęcia, wymiary, ciężary lub inne dane dotyczące towarów zawarte w prospektach, pismach technicznych, cennikach, publikacjach lub ofertach oraz należących do nich dokumentach, a także innych materiałach reklamowych są danymi orientacyjnymi i wiążą tylko w takim zakresie w jakim zostaną ostatecznie zaakceptowane w formie pisemnej lub elektronicznej przez Strony.

§ 10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania w toku realizowanego zamówienia zmian konstrukcyjnych. Nie jest jednak zobowiązany do dokonywania tego rodzaju zmian w już dostarczonych towarach.

§ 11. Odstępstwa od ofert i cenników lub inne propozycje są skuteczne dopiero wtedy, jeżeli zostały potwierdzone przez Sprzedającego oraz odnoszą się wyłącznie do danej transakcji handlowej.

§ 12. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności, prawa autorskie oraz inne prawa do dokumentów należących do oferty (np. zdjęć, rysunków, opisów). Mogą one być udostępnione osobom trzecim, tylko wtedy, jeżeli wyraźnie są przeznaczone do dalszego przekazania, w innych wypadkach każdorazowo za wiedzą i uprzednią zgodą Sprzedającego.

 

ART. 3. TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

§ 1. Termin realizacji zamówienia rozpoczyna swój bieg z dniem wskazanym w umowie lub potwierdzeniu zamówienia.

§ 2. Terminy dostawy i/lub realizacji zamówienia oraz inne warunki sprzedaży lub wykonania dzieła mogą ulec zmianie, także po złożeniu przez Kupującego zamówienia towaru, w szczególności na skutek siły wyższej i innych okoliczności niezależnych od Sprzedającego, oraz na skutek zmiany sytuacji rynkowej i aktualnych warunków handlowych związanych między innymi ze stosunkami Sprzedającego z podmiotami współpracującymi w zakresie wykonywania przez Sprzedającego umów. O zmianie terminu dostawy i/lub realizacji zamówienia oraz innych warunków sprzedaży lub wykonania dzieła Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany.

§ 3. Podawane w zamówieniu terminy dostaw lub wykonania dzieła mają charakter szacunkowy i orientacyjny. W przypadku ustalenia przez Strony terminu innego niż wskazany w zamówieniu, termin ten rozumiany jest jako końcowy tylko wtedy, gdy jego dochowanie jest możliwe, w szczególności, gdy nie wystąpi przypadek siły wyższej lub jakiejkolwiek innej okoliczności niezależnej od Sprzedającego. Wskazane w zamówieniu terminy dostaw towarów lub wykonania dzieła, w wypadku akceptacji przez Sprzedającego należy traktować nie jako terminy ostateczne, ale jako szacunkowe i jedynie orientacyjne terminy realizacji zamówienia.

§ 4. Niedotrzymanie określonego terminu dostawy lub wykonania dzieła przez Sprzedającego uprawnia Kupującego do odstąpienia od umowy jedynie wtedy, gdy Sprzedający pomimo pisemnego wyznaczenia przez Kupującego odpowiedniego terminu dodatkowego, nie krótszego niż 90 dni, nadal nie zrealizował umowy sprzedaży lub umowy o dzieło. Odstąpienie od umowy Kupującego nastąpi w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia następnego po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu do realizacji zamówienia. Pomimo odstąpienia przez Kupującego od umowy, jest on zobowiązany do zapłaty na rzecz Sprzedającego wynagrodzenia za wykonaną już część zamówienia. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów w tym zakresie, Kupującemu, poza wyżej wskazanym prawem do odstąpienia od Umowy, nie przysługują inne roszczenia, w szczególności roszczenie o odszkodowanie z tytułu opóźnienia (kontraktowe, deliktowe).

§ 5. Termin realizacji zamówienia ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody zaistniałej na skutek okoliczności niezależnych od Stron tj. np. nieterminowej dostawy od Producenta – nieprzewidzianych i niezawinionych przez Sprzedającego zakłóceń w pracy (przestojów), opóźnień transportowych, szkód transportowych, ograniczeń czasowych w ruchu drogowym transportu ciężarowego, blokad dróg, niedoborów energii elektrycznej, niedoborów materiałowych i surowcowych, niedoborów pracowniczych, czy zaistnienia siły wyższej. Przy czym, przez siłę wyższą rozumie się sytuację, w której wykonanie zobowiązania stało się niemożliwe na skutek okoliczności, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności zaś: wojny, pożaru, powodzi, mrozów uniemożliwiających realizację zamówienia zgodnie z uznanymi zasadami wiedzy technicznej, ataku terrorystycznego, strajku, zakazów, nakazów bądź innych ograniczeń nałożonych przez władze państwowe lub samorządowe, zmiany przepisów prawa uniemożliwiającej wykonanie zobowiązań bądź powodującej, że ich wykonanie wiązałoby się z rażąco wysokimi kosztami, jak również wszelkie inne kataklizmy naturalne.

§ 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany czasu i terminu dostawy, jeżeli wystąpią czynniki, na które nie miał on wpływu (ograniczenia w ruchu drogowym, warunki atmosferyczne, nieprzewidziane zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu, siła wyższa itp.). W przypadku wystąpienia w/w okoliczności Kupujący nie będzie zgłaszał żadnych reklamacji związanych z opóźnieniem dostawy. Kupującemu nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia (kontraktowe, deliktowe).

§ 7. Do terminu realizacji dostaw lub wykonania dzieła nie wlicza się dni wolnych od pracy (soboty, niedziele) oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

 

ART. 4. DOSTAWA, ODBIÓR TOWARU, REKLAMACJE

§ 1. W przypadku, gdy przewóz zamówionego towaru organizuje Kupujący, wybrany przez niego przewoźnik musi zostać przed wysyłką zgłoszony do Sprzedającego oraz przez niego zaakceptowany. Koszt przewozu pokrywa Kupujący.

§ 2. Przyjmuje się, że dostawa towaru jest wykonana z chwilą przekazania

go Kupującemu lub przewoźnikowi. Miejscem wykonania świadczenia przez Sprzedającego (wydania przedmiotu umowy) jest miejsce załadunku towaru lub wydania go fizycznie Kupującemu, chyba że umowa sprzedaży lub umowa o dzieło stanowi inaczej.

§ 3. Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego odebrania zamówionego towaru dostarczonego przez Sprzedającego na adres podany w zamówieniu. Sprzedający poinformuje Kupującego o planowanej dostawie nie później niż przed upływem 12 godzin od planowanej dostawy. Nieodebranie towaru nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania zapłaty całej ceny.

§ 4. W chwili odbioru przesyłki organizowanej przez Sprzedającego, Kupujący jest zobowiązany w obecności przewoźnika do dokładnego sprawdzenia stanu opakowania zewnętrznego. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego zewnętrznych uszkodzeń przesyłki lub zastrzeżeń co do ilości dostarczonego towaru lub zawartości przesyłki, Kupujący powinien sporządzić w obecności przewoźnika protokół szkody uwzględniający opis i zdjęcia przesyłki. Z dwóch jednakowych egzemplarzy podpisanych przez przewoźnika jeden należy wysłać do Sprzedającego. W takim przypadku towar wraca do Sprzedającego celem uruchomienia procedury reklamacyjnej z przewoźnikiem.

§ 5. Kupujący może zgłosić Sprzedającemu w ciągu 3 dni od daty otrzymania towaru reklamację ilościową. W przypadku jej uwzględnienia Sprzedający uzupełni ilość towaru w najbliższym możliwym terminie, na własny koszt.

§ 6. W przypadku wstrzymania przez Kupującego wysyłki przygotowanego do odbioru towaru z magazynu Sprzedającego, Sprzedający może obciążyć Kupującego kosztami magazynowania towarów, bez konieczności podpisywania odrębnego porozumienia. Obciążenie przez Sprzedającego Kupującego kosztami magazynowania nie wyłącza pozostałych przysługujących Sprzedającemu uprawnień.

§ 7. Jeżeli w toku wykonywanego zamówienia okaże się, że jego realizacja wymaga odbioru towaru lub dzieła częściowo, Kupujący zobowiązuje się odbierać poszczególne towary w miarę ich dostarczania, za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia. Każda dostawa częściowa stanowi odrębną transakcję i może być oddzielnie fakturowana przez Sprzedającego.

§ 8. W przypadku wycofania zamówienia w całości lub częściowo Kupujący jest zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów poniesionych przez Sprzedającego związanych z realizacją tego zamówienia.

 

ART. 5. PRZEJŚCIE RYZYKA I ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

§ 1. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą przekazania towaru przewoźnikowi, niezależnie od tego kto ponosi koszty transportu lub w chwili wydania przez Sprzedającego zamówionego towaru Kupującego, najpóźniej jednak z chwilą opuszczenia przez towar magazynu Sprzedającego.

§ 2. Towar pozostaje własnością Sprzedającego do momentu pełnej zapłaty ceny wynikającej z wystawionej przez Sprzedającego faktury dotyczącej tego towaru. Kupujący do momentu przejścia na jego rzecz prawa własności nie może obciążać towaru jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich.

§ 3. Kupujący ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Sprzedającego o prowadzeniu przeciwko niemu postępowania egzekucyjnego w trakcie którego towar może ulec zajęciu przez organ egzekucyjny.

 

ART. 6. CENA I ZASADY PŁATNOŚCI

§ 1. Sprzedaż towarów lub wykonanie dzieła następuje w/g cen obowiązujących na dzień potwierdzenia zamówienia objętych cennikiem Sprzedającego. W przypadku nie objęcia cennikiem danego towaru sprzedaż lub wykonanie dzieła następuje za wspólnie uzgodnioną na piśmie cenę.

§ 2. Odstępstwa od obowiązujących cenników są skuteczne od chwili ich pisemnego zatwierdzenia przez Sprzedającego i dotyczą wyłącznie danej transakcji handlowej, chyba że strony postanowią inaczej.

§ 3. Jeśli nie uzgodniono inaczej, ceny sprzedaży lub wykonania dzieła są cenami netto obowiązującymi w magazynie Sprzedającego tj. bez doliczenia właściwej stawki podatku od towarów i usług (VAT) obowiązującej na datę wystawienia faktury. Do cen towarów dostarczanych bezpośrednio z magazynu Sprzedającego będą doliczane koszty transportu, jeśli uzgodnione wzajemnie indywidualne warunki handlowe nie stanowią inaczej. W razie braku odmiennych pisemnych ustaleń ceny podawane w cennikach Sprzedającego są cenami wyrażonymi w walucie polskiej (PLN).

§ 4. Formą płatności jest przelew bankowy na konto Sprzedającego wskazane w fakturze, chyba że postanowiono inaczej. Koszty obrotu bankowego ponosi wyłącznie Kupujący. Chwilą zapłaty ceny jest wpływ środków pieniężnych na konto Sprzedającego.

§ 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen określonych w cenniku w przypadku zmian kursów walut i innych czynników kształtujących cenę. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany w potwierdzeniu zamówienia o aktualnej cenie zamówionego towaru.

§ 6. Sprzedający uprawniony jest do żądania zapłaty ceny określonej na fakturze z chwilą odebrania przez Kupującego zamówionego Towaru, a jeżeli Towar nie został odebrany z chwilą upływu terminu do odebrania towaru, chyba że strony ustaliły inne terminy płatności.

§ 7. Kompensata (potrącenie) wierzytelności Kupującego w stosunku do Sprzedającego może nastąpić tylko za pisemną zgodą Sprzedającego pod rygorem nieważności.

§ 8. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności wynikającej choćby z jednej faktury, Sprzedający zastrzega sobie prawo do uznania wszystkich należności za natychmiast wymagalne, w tym również płatności wynikających z faktur jeszcze niewymagalnych. Ponadto, w przypadku opóźnienia Kupującego w uiszczaniu wymagalnych należności Sprzedający zaliczy dokonaną przez Kupującego zapłatę w pierwszej kolejności na poczet kosztów transportu, magazynowania, odsetek za opóźnienie, a następnie należności najdawniej wymagalnych, bez względu na to, czy Kupujący wskazał którą należność reguluje.

§ 9. Przy przekroczeniu terminów płatności Sprzedający jest uprawniony do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w ich maksymalnej wysokości, bez konieczności dokonywania ponownych wezwań do zapłaty.

§ 10. Jeżeli Kupujący nie realizuje swoich zobowiązań płatniczych lub nie wykonuje innych wymagalnych zobowiązań w stosunku do Sprzedającego, Sprzedający jest uprawniony do powstrzymania się z wykonaniem dostawy i uwarunkowania realizacji pozostałych jeszcze dostaw od dokonania przez Kupującego płatności z góry lub od przedstawienia zabezpieczeń w formie pisemnej zaakceptowanej przez Sprzedającego pod rygorem nieważności. Wstrzymanie się z dostawami przez Sprzedającego nie ma skutków opóźnienia ani zwłoki.

§ 11. Jeżeli płatność z góry lub zabezpieczenie nie zostaną dokonane również po upływie wyznaczonego dodatkowego 7 dniowego terminu, Sprzedający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w odniesieniu do jeszcze nie zrealizowanych świadczeń. Odstąpienie od umowy dokonane zostanie w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia następnego po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu zapłaty należności. Odstąpienie od umowy spowoduje, że wygasają wszystkie roszczenia Kupującego z tytułu jeszcze niezrealizowanych dostaw.

§ 12. Zgłoszenie roszczeń reklamacyjnych nie zwalnia Kupującego z obowiązku terminowego uiszczenia należności wynikających z wystawionych faktur.

 

ART. 7. GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

§ 1. Gwarancja jest ważna przez okres 12 lub 24 miesięcy od daty odbioru przez Kupującego towaru, chyba że warunki gwarancji dołączone do towaru stanowią inaczej.

§ 2. Roszczenia z udzielonej gwarancji mogą być realizowane wyłącznie po przedstawieniu Sprzedającemu prawidłowo wypełnionego formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie www.sklep.sitaniec.pl/reklamacje oraz karty gwarancyjnej i dowodu zakupu towaru. Sposób realizacji roszczeń gwarancyjnych ustala Sprzedający.

§ 3. Sprzedający w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowego zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego powiadomi Kupującego o sposobie rozstrzygnięcia

tego roszczenia oraz o terminie dokonania naprawy lub wymiany towaru.

§ 4. Sprzedający może uchylić się od dotrzymania terminu realizacji roszczeń gwarancyjnych, jeżeli zaistnieją zakłócenia w działalności jego przedsiębiorstwa z powodu ograniczeń importowych/eksportowych i/lub innych nieprzewidywalnych okoliczności.

§ 5. Okres udzielonej gwarancji ulega każdorazowo przedłużeniu o czas przerwy w eksploatacji spowodowany koniecznością usunięcia wady.

§ 6. Przywoływane w dokumentach handlowych specyfikacje materiałowe, atesty lub wyniki badań nie stanowią zapewnienia co do jakości towaru.

§ 7. Gwarancją nie są objęte:

 • a) uszkodzenia i wadliwe działanie powstałe nie z winy Sprzedającego, a spowodowane w szczególności przez: wyładowania atmosferyczne, zalanie płynami, udary mechaniczne, nieprawidłowe napięcie zasilające, czy też inne czynniki zewnętrzne,
 • b) wady będące wynikiem nieprawidłowego transportu, przechowywania i użytkowania towaru, w szczególności korzystania z towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem lub użytkowania w niewłaściwym środowisku produkcyjnym,
 • c) zużycie będące następstwem normalnego korzystania z towaru,
 • d) wady powstałe w skutek wprowadzenia modyfikacji lub napraw bez zgody Sprzedającego lub przez osoby nieuprawnione,
 • e) uszkodzenia wynikające z niezgodnej z instrukcjami producenta instalacji, uruchomienia, eksploatacji lub konserwacji towaru.

§ 8. Gwarancja traci ważność w przypadku naruszenia jej warunków, w szczególności gdy:

 • a) karta gwarancyjna lub dowód zakupu towaru będą niezgodne ze sobą lub niemożliwe jest odczytanie znajdujących się w nich danych lub gdy w jakikolwiek sposób zmieniono ich treść,
 • b) osoby inne niż Sprzedający dokonały ingerencji w towar, w szczególności dokonały jego przeróbki, zmiany lub naprawy,
 • c) doszło do usunięcia, przez podmiot inny niż Sprzedający, plomby gwarancyjnej z towaru, w którym była ona zastosowana,
 • d) doszło do usunięcia lub przerobienia znaku graficznego Sprzedającego znajdującego się na towarze.

§ 9. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu gwarancji jest ograniczona do wartości towaru ustalonej według ceny detalicznej sugerowanej przez Sprzedawcę z dnia zakupu i nie obejmuje prawa do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami urządzenia, w szczególności nie obejmuje rekompensaty za utratę czasu, za czasowy brak możliwości korzystania z towaru, niewygodę oraz związane z wystąpieniem z roszczeniami gwarancyjnymi niedogodności lub koszty. Sprzedający nie odpowiada za szkody wyrządzone przez uszkodzony lub wadliwy towar.

§ 10. Po upływie okresu gwarancji wszelkie naprawy dokonywane przez Sprzedającego są naprawami płatnymi. Koszt dostarczenia towarów do naprawy pokrywa Kupujący.

§ 11. Rękojmia zostaje wyłączona.

§ 12. Kupujący jest zobowiązany do starannego zbadania towaru, w szczególności pod względem ilościowym i jakościowym bezpośrednio przy odbiorze oraz do ustalenia ewentualnych braków lub uszkodzeń przedmiotu umowy powstałych w trakcie transportu pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych.

§ 13. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wady jakościowej lub ilościowej towaru, Kupujący zobowiązany jest do zabezpieczenia towaru w stanie nienaruszonym, w szczególności zobowiązany jest do zaniechania montowania wadliwego towaru do czasu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego pod rygorem utraty prawa do jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedającego.

§ 14. Realizowanie uprawnień z gwarancji nie zwalnia Kupującego z obowiązku terminowej zapłaty ceny lub wynagrodzenia wobec Sprzedawcy.

 

ART. 8. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 1. Sprzedający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zobowiązania Kupującego wobec osób trzecich.

§ 2. Odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego i osób trzecich za ewentualne szkody, zostaje ograniczona do jednostkowej ceny towaru, który wywołał szkodę – uwidocznionej na fakturze Sprzedającego.

ART. 9. ZWROT TOWARU

§ 1. Dopuszcza się zwrot zakupionego towaru na zasadach określonych poniżej.

§ 2. Zwrotowi może podlegać wyłącznie towar:

 • a.) w stanie pierwotnym (Stan Pierwotny) tj. towar w stanie w jakim wydano go z magazynu Sprzedającego;
 • b.) w stanie umożliwiającym przywrócenie do Stanu Pierwotnego, przy czym wszelkie koszty związane z przywróceniem do Stanu Pierwotnego pokrywa Kupujący.

§ 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu towaru w sytuacji gdy:

 • a.) nie ma możliwości przywrócenia towaru do Stanu Pierwotnego;
 • b.) towar został wycofany z oferty Sprzedającego (obowiązującą ofertę produktową stanowi cennik Sprzedającego opublikowany na www.sklep.sitaniec.pl);
 • c.) towar został wyprodukowany w wersji specjalnej nie podlegającej standardowej rotacji towaru.

§ 4. Ostateczną decyzję odnośnie przyjęcia lub odmowy zwrotu towaru podejmuje Sprzedający.

§ 5. O ile zwrot towaru nie wynika z winy Sprzedającego to koszty związane z transportem towaru do magazynu Sprzedającego pod adresem jego siedziby ponosi Kupujący.

§ 6. W przypadku zgody na zwrot towaru, będzie on rozliczany fakturą korygującą. W przypadku wystawienia faktury za przywrócenie towaru do Stanu Pierwotnego zwracana kwota Kupującemu zostanie pomniejszona o wartość tych kosztów.

 

ART. 10. KORESPONDENCJA – ADRES

§ 1. Strony zobowiązują się do powiadamiania o każdorazowej zmianie adresu. W przypadku braku powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu, korespondencję dostarczoną na wcześniej wskazany adres uważa się za doręczoną i wywołującą wszelkie skutki prawne w niej zawarte.

§ 2. Wszelka korespondencja pomiędzy Sprzedającym a Kupującym odbywająca się za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uznawana za wywołującą skutki prawne pod warunkiem, że wiadomość będzie zawierać następujące elementy: adres e-mail nadawcy, datę i godzinę wysłania wiadomości oraz imię i nazwisko nadawcy. Wiadomości anonimowe będą uznane za nieważne.

 

ART. 11. KLAUZULA POUFNOŚCI / TAJEMNICA HANDLOWA

§ 1. Bez zgody Sprzedającego, Kupujący nie ma prawa do przekazywania osobom trzecim jakichkolwiek informacji objętych tajemnicą handlową uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych ze Sprzedającym.

§ 2. Jakiekolwiek informacje oraz materiały (Informacje poufne) przekazane Kupującemu przez Sprzedającego, a niedostępne publicznie należy traktować jako poufne, w szczególności odnosi się to do danych dotyczących stosowanych przez Sprzedającego rozwiązań technicznych, dokumentacji związanej z kontaktami handlowymi stron, informacji o kontrahentach, ekonomicznej oraz prawnej sytuacji Sprzedającego.

§ 3. Kupujący zobowiązany jest do zapobieżenia ujawnieniu Informacji poufnych przez jego pracowników, współpracowników, wspólników lub inne osoby z nim powiązane. Kupujący podejmie wszelkie środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Informacji poufnych.

§ 5. Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania w przypadku gdy:

 • a.) Informacja poufna jest lub stała się publicznie znana w inny sposób, aniżeli w wyniku naruszenia OWH,
 • b.) Informacja poufna była uprzednio znana Kupującemu z innych źródeł, co zostanie wykazane ponad wszelką wątpliwość, zarówno co do czasu, jak i źródła uzyskania Informacji poufnej;
 • c.) obowiązek udostępnienia Informacji poufnej osobom trzecim wynika z obowiązujących przepisów prawa. Kupujący jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Sprzedającego o otrzymaniu wyżej wspomnianego żądania, chyba że przekazanie takiej Informacji poufnej jest zabronione przez prawo lub decyzję podmiotu żądającego ujawnienia Informacji poufnej. Wyżej wymieniona notyfikacja powinna być przesłana, o ile to możliwe, przed ujawnieniem Informacji poufnej podmiotowi uprawnionemu do złożenia takiego żądania;
 • d.) Kupujący chcący ujawnić Informacje poufne musi posiadać pisemną zgodę Sprzedającego określającą zakres i przedmiot udzielanej zgody.

§ 6. Obowiązek zachowania poufności obowiązuje bezterminowo. Wykonanie lub zakończenie w inny sposób stosunku prawnego między Stronami nie powodują ustania zobowiązań opisanych w niniejszym paragrafie.

 

ART. 12. SIŁA WYŻSZA

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży towarów lub umowy o dzieło, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Sprzedający nie miał wpływu, mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). Za okoliczności, o których mowa w powyższym zdaniu uznaje się w szczególności: działania sił przyrody, zaburzenia życia zbiorowego, w tym strajki i rozruchy, działania urzędowe, niezrealizowane dostawy kooperacyjne od dostawców Sprzedającego i inne, niemożliwe do przewidzenia, nieuchronne i poważne w skutkach zdarzenia. Wystąpienie takich zdarzeń zwalnia Sprzedającego z obowiązku dotrzymania zobowiązań w zawartych umowach na czas trwania zakłócenia i w zakresie jego oddziaływania. Sprzedający zobowiązuje się poinformować Kupującego o zaistniałej sytuacji, w miarę możności niezwłocznie oraz zrobić wszystko co w jego mocy, aby wypełnić zobowiązania w oparciu o zasadę dobrej wiary, na tyle na ile pozwolą mu na to warunki zaistniałej sytuacji.

 

ART. 13. DANE OSOBOWE

§ 1. Akceptując niniejsze OWH, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego lub podmioty działające na jego zlecenie w związku z realizacją umów sprzedaży towarów lub umów o dzieło oferowanych przez Sprzedającego oraz w celach posprzedażnych i marketingowych związanych z prowadzoną przez Sprzedającego działalnością gospodarczą. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. – Dz.U. 2014 r., poz. 1182), w szczególności ma on prawo wglądu we własne dane, ich sprostowania oraz żądania zaprzestania przetwarzania, co w ostatnim przypadku może się wiązać z niemożnością świadczenia na jego rzecz usług posprzedażnych.

§ 2. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez SITANIEC COMMERCE Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu stanowi załącznik nr 1 do OWH.

 

ART. 14. KLAUZULA SALWATORYJNA

§ 1. Jeśli jakiekolwiek postanowienie OWH zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub stanie się niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, pozostałe postanowienia OWH będą w pełni wiążące i skuteczne w taki sposób, jakby OWH obowiązywały bez takiego nieważnego, niezgodnego z prawem lub niewykonalnego postanowienia. Nieważne postanowienia zostaną zastąpione właściwymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

§ 2. Jeżeli zakres stwierdzonej nieważności lub niewykonalności będzie uniemożliwiał osiągnięcie celu, Sprzedający oraz Kupujący zobowiązują się niezwłocznie rozpocząć negocjacje w dobrej wierze w celu zastąpienia nieważnego lub niewykonalnego postanowienia przez postanowienie, które w najwyższym możliwym stopniu odpowiadać będzie intencji dotyczącej zawarciu zastępowanego postanowienia.

 

ART. 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1. Strony ustalają, że zmiany OWH dokonywane przez Sprzedającego wywołują skutki prawne od chwili ich opublikowania na witrynie internetowej www.sklep.sitaniec.pl. Nie dotyczy to umów zawartych pomiędzy stronami przed zmianą OWH.

§ 2. W sprawach nieuregulowanych OWH zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 roku (wyłącznie „Konwencji Wiedeńskiej”).

§ 3. Ewentualne spory powstałe na tle OWH lub realizacji umów objętych niniejszymi warunkami będą rozstrzygane polubownie, z poszanowaniem słusznych interesów drugiej Strony.

§ 4. W przypadku braku polubownego rozwiązania sporu wszelkie spory wynikające ze stosowania OWH lub umów objętych niniejszymi warunkami rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Sprzedającego.

§ 5. Obowiązującym językiem w komunikacji pomiędzy Stronami jest język polski. W przypadku gdy Kupujący nie jest w stanie komunikować się w języku polskim strony dopuszczają jako język obowiązujący – język angielski.

§ 6. Niniejsze OWH sporządzono w języku polskim i angielskim. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między wersją w języku polskim a angielskim, wersja w języku polskim jest wersją wiążącą.

§ 7. Wszelkie załączniki wymienione w treści OWH stanowią ich elementarny składnik. Kupujący akceptując treść OWH, zgadza się jednocześnie na treść powołanych tam załączników.

TEL/FAX:

+48 84 638 43 28

+48 84 638 43 13

ADRES
Jana Kilińskiego 86
22-400 Zamość